Αναζητήστε

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ ΟΤΟΕ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

Ανακοίνωση Νο 42

Συναδέλφοι,

Το ωράριο εργασίας και η τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων που το διέπουν, αποτελεί κορυφαίο ζήτημα, για ΟΛΟΥΣ εμάς που εργαζόμαστε στις Τράπεζες, για την εργασιακή και κατά συνέπεια την προσωπική μας ζωή.

Οι συνολικές διατάξεις του ωραρίου εργασίας που έχουν ήδη θεσπιστεί στον Κλάδο μας, καλύπτουν πλήρως και επαρκώς όλες τις τυχόν αναγκαίες εξαιρέσεις, σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, έτσι ώστε κάθε μονάδα (υποκαταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες) να μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες συντεταγμένα, με βάση συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες, χωρίς να καταφεύγει σε παραβιάσεις του νόμιμου ωραρίου, ή σε αυθαίρετη απορρύθμιση, ή επιμήκυνση του χρόνου εργασίας ΟΛΩΝ των εργαζομένων (χωρίς εξαιρέσεις, «στελέχη», εργαζόμενοι με θέσεις ευθύνης).

rologia

 

Επισημαίνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ΣΕΠΕ και Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, παρακολουθούν και ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου εργασίας στον Κλάδο των Τραπεζών, με βάση τις παρακάτω διατάξεις που ισχύουν για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

Το καθολικό, ισχύον σήμερα, νόμιμο καθεστώς για τον συνολικό εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, όπως αυτοί προβλέπονται από τις Κλαδικές μας ΣΣΕ και ειδικότερα από το άρθρο 5 της ΣΣΕ 2002-2003 ορίζει ότι:

Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως, σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα ως Παρασκευή) και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό σε 32 ώρες εβδομαδιαίως και τα αντίστοιχα ωράρια ως ακολούθως:

Ωράριο εργασίας

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 7.45 - 15.15

Παρασκευή: 7.45 - 14.45

Ωράριο συναλλαγών

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 8.00 - 14.30

Παρασκευή: 8.00 - 14.00

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ρύθμισης ειδικών λειτουργικών αναγκών των τραπεζών, που έχουν θεσπιστεί με Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις (ΣΣΕ 2006-2007, 2013-2015), οι παρακάτω τρεις κατηγορίες τροποποίησης του συμβατικού και νόμιμου ωραρίου εργασίας είναι:

 

Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ ΩΣ ΤΙΣ 19:00

1. Με το άρθρο 3 της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2013-2015, ρυθμίζεται η λειτουργία του ωραρίου εργασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Τραπεζών, όσων δεν λειτουργούν εντός των καταστημάτων Δικτύου, καθώς αυτές υπόκεινται στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας τους μέχρι και σε τρεις βάρδιες, αποκλειστικά στο διάστημα από τις 7.45 έως τις 19.00, απο Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η τυχόν εισαγωγή 2ης και 3ης βάρδιας, δεν θίγει το ισχύον σήμερα νόμιμο καθεστώς για τον συνολικό εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σύμφωνα με τις Κλαδικές ΣΣΕ.

Βάσει των συμφωνημένων στην κλαδική ΣΣΕ 2013-2015, δίνεται ρητώς απόλυτη προτεραιότητα στην οικειοθελή συμμετοχή των εργαζομένων στις κεντρικές υπηρεσίες στην δεύτερη και τρίτη βάρδια. Γι’ αυτό, η όποια τυχόν εκ των προτέρων ανακοίνωση της Διοίκησης με ονομαστικό προσδιορισμό των εργαζόμενων που θα ενταχθούν σε βάρδια, χωρίς να προηγηθεί δημόσια και ανοικτή πρόσκληση για εθελοντική και έγγραφη αίτηση συμμετοχής, συνιστά ευθεία παραβίαση της Κλαδικής συμφωνίας.

Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από την οικειοθελή συμμετοχή των εργαζομένων, προβλέπεται ότι η Διοίκηση θα μπορεί να τοποθετήσει εργαζόμενους στην εκτός κανονικού ωραρίου 2η ή 3η βάρδια, ασκώντας το καλώς εννοούμενο διευθυντικό της δικαίωμα για να καλύψει τα δημιουργούμενα κενά. Σε αυτή, όμως, την περίπτωση υποχρεούται βάσει της κλαδικής ΣΣΕ να λάβει υπόψη κοινωνικά κριτήρια, π.χ. οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας στον ίδιο ή τον οικογενειακό κύκλο, ή λοιπά βάρη που έχει ο εργαζόμενος-η, ώστε να μην εντάξει τέτοιους εργαζόμενους σε βάρδιες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Παράλληλα, προβλέπεται από την κλαδική ΣΣΕ δικαίωμα επαναφοράς του εργαζόμενου-ης στο κανονικό ωράριο (ή σε άλλη βάρδια, εφόσον το επιθυμεί), εάν αυτός-ή έχει απασχοληθεί επί 12 μήνες στη 2η ή και στην 3η βάρδια.

Στις υπηρεσίες αυτές, ως πρώτη βάρδια θεωρείται το κανονικό-συμβατικό ωράριο εργασίας, δηλ. 7.45-15.15 από Δευτέρα έως Πέμπτη και 7.45-14.45 την Παρασκευή. Οι υπόλοιπες δύο βάρδιες, μπορεί να ορίζονται από τη Διοίκηση ανάλογα με τις ανάγκες της, με ανάλογη μετατόπιση (λ.χ. κατά 1, 2, 3 ή και 4 ώρες) της ώρας έναρξης και αντίστοιχα της ώρας λήξης. Απώτατο όριο λήξης της 3ης βάρδιας είναι οι 19.00.

Η συμμετοχή στην 3η βάρδια, εφόσον προβλέπεται να λήγει στις 19.00, με την Κλαδική ΣΣΕ 2013-2015, συμφωνείται ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ορίζεται σε 36 ώρες.

Με βάση το συμφωνηθέν πλαίσιο του όρου 3 της ΣΣΕ 2013-2015, ευνόητο είναι ότι ο καθορισμός βαρδιών από τη Διοίκηση οφείλει να γίνεται:

  • για εύλογο χρονικό διάστημα, π.χ. σε ετήσια βάση, χωρίς περιοδικές εναλλαγές, που να δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.
  • με έγκαιρο και σαφή προγραμματισμό της κάθε κεντρικής Υπηρεσίας (βάρδιες, ωράρια βαρδιών, θέσεις προς κάλυψη) ο οποίος θα κοινοποιείται εγκαίρως στο αντίστοιχο προσωπικό της κάθε κεντρικής υπηρεσίας, σε αναζήτηση εργαζομένων που θα ήθελαν να ενταχθούν στις βάρδιες εκτός κανονικού ωραρίου, καθώς και στη συλλογική εκπροσώπηση της κάθε επιχείρησης, με ενημέρωση και της ΟΤΟΕ.
  • σε καμια περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει βάρδια κεντρικής υπηρεσίας Τράπεζας (βάσει της συγκεκριμένης ρύθμισης) πριν τις 7.45 και πέραν της 19.00, ή Σαββατοκύριακα.

 

Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι περιπτώσεις ειδικών αναγκών συνεχούς λειτουργίας (όλες τις ημέρες της εβδομάδας) εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσιών, που δεν καλύπτονται από το παραπάνω σχήμα και εύρος ωραρίου, (π.χ. υπηρεσίες Μηχανογράφησης, Καρτών κλπ) διέπονται και ρυθμίζονται από τους όρους του άρθρου 9 της ΣΣΕ 2006-2007.

Το εν λόγω άρθρο αφορά στο «ωράριο λειτουργίας ειδικών υπηρεσιών/μονάδων, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, που ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας».

Η ρύθμιση αυτή ορίζεται αποκλειστικά με συμφωνία της Επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο εργαζομένων, η οποία κατατίθεται στην οικεία υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του εργαζόμενου-ης σε αυτό.

Εφόσον δεν υφίσταται και δεν έχει κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) αντίστοιχη γραπτή επιχειρησιακή συμφωνία, οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να λειτουργούν αποκλειστικά, είτε με βάση το κανονικό ωράριο, είτε στο πλαίσιο που ορίζεται από την παρ. 3 της ΣΣΕ 2013-2015.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κάθε Τράπεζα ορίζει τα καταστήματά της που λειτουργούν κατ’εξαίρεση πέραν του ωραρίου εργασίας και συναλλαγών, όπως καθιερώθηκε με την ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2002 – 2003, ως εξής:

-          έως δέκα (10) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων,

-          έως πέντε (5) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 31 μέχρι 150 καταστήματα

-          και έως δυο (2) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 1 μέχρι 30 καταστήματα

για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συναλλαγών στη συγκεκριμένη περιοχή του καθ’ ενός από τα παραπάνω καταστήματα, χωρίς τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, που στην περίπτωση αυτή θα απασχολούνται σε βάρδιες.

Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου:

Δευτέρα – Παρασκευή: από την έναρξη λειτουργίας των Τραπεζικών καταστημάτων, όπως εκάστοτε ορίζεται (σήμερα 07:45) και λήξη το αργότερο έως 20:30.

Σάββατο: 10:00 έως 17 :00

Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων, όταν εργάζεται Σάββατο, απασχολείται 35 ώρες κατ’ανώτατο όριο την εβδομάδα.

Με προϋπόθεση την εκούσια απασχόληση κάθε εργαζομένου στα ως άνω καταστήματα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002-2003 και την τήρηση σε κάθε περίπτωση της πενθήμερης απασχόλησης, κατά τα λοιπά, τα χρονικά όρια εργασίας, η τυχόν πρόσθετη αποζημίωση, ή άλλη αντιπαροχή προς το προσωπικό που απασχολείται στα ως άνω καταστήματα, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, που ισχύει από την ημέρα της κατάθεσής της στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

 

Δ. Κατά την εφαρμογή όλων των παραπάνω τροποποιήσεων του ωραρίου εργασίας, κάθε Τράπεζα οφείλει:

  • να έχει, το αργότερο μέχρι την ημέρα έναρξης εφαρμογής του νέου καθεστώτος ωραρίου εργασίας, πλήρως ενημερώσει τα νομίμως προβλεπόμενα έγγραφα για κάθε χώρο εργασίας, με σαφή αναγραφή της βάρδιας, του χρόνου έναρξης και λήξης της και όλων των εργαζομένων που την αποτελούν, ονομαστικά.
  • να έχει αναρτήσει πλήρη ονομαστικό κατάλογο των απασχολουμένων στην κάθε βάρδια, αυθημερόν ενημερωμένο για κάθε έκτακτη τροποποίηση, σε εμφανές σημείο του αντίστοιχου χώρου εργασίας.
  • να ενημερώνει, την οικεία υπηρεσία του ΣΕΠΕ για κάθε εφαρμογή βάρδιας ή για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής (ως προς την έναρξη/λήξη, ή ως προς τα συμμετέχοντα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων προσωρινής/έκτακτης αναπλήρωσης), με πλήρη ονομαστική αναφορά.

Τέλος, καθιστούμε σαφές ότι από την πλευρά τους ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι εφόσον δεν τηρούνται οι προααναφερόμενες διαδικασίες που προβλέπουν οι επιμέρους τρεις κατηγορίες ειδικών ωραρίων, το ωράριο εργασίας τους δεν μπορεί να τροποποιηθεί και θα πρέπει να εφαρμόζουν το γενικά ρυθμισμένο ωράριο εργασίας,

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 7.45 - 15.15

Παρασκευή: 7.45 - 14.45,

ανεξάρτητα αν εργάζονται σε υποκατάστημα δικτύου ή σε κεντροποιημένη υπηρεσία/διεύθυνση

Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να μας ενημερώνουν για τις όποιες περιπτώσεις που εμφανίζονται να παραβιάζουν τις Συλλογικές συμφωνίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας ή και εγγράφως στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@setp.gr

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αποτελεί υπόχρεωση της καθε Διοίκησης.

Αποτελεί παράλληλα δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση των ίδιων των εργαζομένων.

 

Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας                     Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top